Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden BaHoTech

1. Toepassing

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt elke verkoop, levering, installatie of uitvoering van werken door BaHoTech met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, onder voorbehoud van onderstaande voorwaarden. Eventuele voorwaarden van de klant/opdrachtgever, ook indien deze in het kader van een prijsaanvraag of offerte zijn meegedeeld, worden geacht niet te zijn aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle offertes zijn inclusief BTW en vrijblijvend. Offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Door het accepteren van een offerte of prijsaanvraag aanvaardt de klant/opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van BaHoTech.

2.2 Indien het BTW-tarief voor de facturering van het saldo van de prijs wordt gewijzigd, wordt de prijs van het nog te factureren werk dienovereenkomstig aangepast, ook indien een prijs inclusief BTW is overeengekomen.

2.3 De vermelde prijzen worden bepaald op basis van de op dat moment geldende lonen, grondstofprijzen, prijzen van materialen, verzekeringen, transportkosten, milieuheffingen etc. BaHoTech behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een schommeling van een van de voornoemde elementen of enige andere maatregel buiten de wil van BaHoTech.

2.4 De offerte bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de verstrekte gegevens. Wijzigingen in aanbiedingen/overeenkomsten dienen altijd schriftelijk te geschieden en altijd onder voorbehoud van voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van BaHoTech.

2.5 Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en die zijn uitgevoerd, zullen als meerwerk aan de klant worden aangerekend. In tegenstelling tot art. 1793 Burgerlijk Wetboek kan meerwerk met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

3. Uitvoering van de werken

3.1 De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts indicatief en derhalve niet bindend. Overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering door onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van BaHoTech om, geeft de klant/opdrachtgever geen recht om ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen.

3.2 Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant/opdrachtgever of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd voor de gemaakte onkosten bij het niet of laattijdig verwittigen van BaHoTech. De klant verwittigd BaHoTech minimaal 72 uur voor de afgesproken uitvoeringsdatum. BaHoTech bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw worden aangevat, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

3.3 De klant/opdrachtgever verbindt zich ertoe BaHoTech op doeltreffende wijze en gratis alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist/nuttig is voor de levering van de waren/diensten op normale wijze.

3.4 Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.

3.5 De klant/opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de levering kan plaatsvinden en de werken kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse of onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit o.a. tijdverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

3.6 BaHoTech staat in voor een levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de offerte. De klant/opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. De klant/opdrachtgever draagt vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen.

3.7 De eigendom van goederen zal pas overgaan op de klant/opdrachtgever na de volledige voldoening van al hetgeen de klant aan BaHoTech verschuldigd is: de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Tot het ogenblik van de eigenlijke eigendomsoverdracht, is het de klant verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord van BaHoTech.

3.8 BaHoTech levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten. BaHoTech voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst.

3.9 Het verbinden van toestellen op het netwerk van de klant is nooit inbegrepen bij het opstellen van een offerte/factuur. Er kunnen ook geen rechten verbonden worden aan het tot stand brengen van de verbinding met de klant zijn netwerk. Het connecteren - her connecteren van het netwerk zal altijd in regie uitgevoerd worden door een IT Technieker voor een tarief van 75/uur excl. BTW zonder verplaatsingsonkosten.

4. Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

4.1 De klant is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te nemen.

4.2 Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

4.3 Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk medegedeeld te worden binnen de 7 kalenderdagen na levering, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

4.4 Het in gebreke blijven van de klant/opdrachtgever om binnen voormelde termijn van 7 dagen een klacht aan BaHoTech mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde waren/diensten. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

4.5 Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten gedetailleerd per aangetekend schrijven worden overgemaakt.

4.6 Indien de klacht door BaHoTech gegrond wordt bevonden, zal BaHoTech, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of waren terugnemen/herstellen of vervangen.

4.7 BaHoTech is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de offerte/bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

4.8. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

4.9 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 3 maanden vanaf de oplevering. Op uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

4.10 De waarborg dekt evenwel niet: (1) het verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de producten, materialen, toestellen (2) schade veroorzaakt door overmacht (3) de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is (4) een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de klant/opdrachtgever of zijn aangestelden (5) een ander gebruik van de producten, materialen, toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop (6) vorst-of vochtschade

5. Factuur en betalingsvoorwaarden

5.1 BaHoTech behoudt zich het recht voor om vГіГіr of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, van de klant betaling van voorschotten te vragen voor de uitvoering van de bestelling. Indien de klant niet ingaat op het verzoek dienaangaande, behoudt BaHoTech het recht voor om de verdere uitvoering van de overeenkomst met de klant uit te stellen, totdat de klant aan het verzoek tot betaling heeft voldaan, ofwel om de overeenkomst met de klant zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden lastens de klant te beschouwen, in welk geval de klant bijkomend een annuleringsvergoeding verschuldigd zal zijn.

5.2 Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn facturen betaalbaar uiterlijk 10 dagen na factuurdatum.

5.3 Bij gebreke van betaling op de vervaldag is het bedrag van de factuur of het daarop nog verschuldigde saldo onmiddellijk opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling is vereist. In dat geval is van rechtswege een interest verschuldigd van 10% met ingang van de datum van de factuur.

5.4 Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro.

5.5 De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie werkdagen na de uitgiftedatum indien de factuur per post werd overgemaakt.

5.6 Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling zullen alle andere nog niet vervallen schuldvordering van de klant/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden.

5.7 In geval van staking van betaling om welke reden dan ook behoudt BaHoTech zich het recht voor om niet tot levering van de goederen over te gaan of verdere leveringen stop te zetten of om de verkoopsovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

5.8 Indien de factuur op verzoek van de klant/opdrachtgever op naam van een derde werd uitgeschreven, blijft de klant/opdrachtgever hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van BaHoTech, tot naleving van alle verbintenissen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Alle geschillen, o.a. betreffende de betaling, levering of de uitvoering, die tussen contracterende partijen mochten ontstaan, worden beheerst door het Belgische recht en zullen onderworpen worden aan de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Turnhout, de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen afdeling Turnhout, dan wel het Vredegerecht kanton Turnhout.

Benieuwd naar de mogelijkheden
die wij u kunnen bieden?

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
© BahoTech, Alle rechten voorbehouden • RegioWebsites.be
× Spreek een expert